Stretnutie rodákov obce Horné Zahorany

Horne_Zahorany_-_Stretnutie_rodakov

Deň Zeme

Vážení občania,

Obecné zastupiteľstvo v Horných Zahoranoch Vás pri príležitosti

Dňa Zeme

pozýva na brigádu, ktorá sa uskutoční  v sobotu 28.04.2018 so zrazom o 08:30 hod. pre obecným úradom. Cieľom je vyzbieranie smetí v okolí obce a úprava cintorína.

 

V prípade nepriaznivého počasia sa dátum brigády presunie na iný termín, ktorý včas oznámime.

Občerstvenie je zabezpečené.

 

          Vysokaiová

Pozvánka

Pozvánka

Starostka obce v súlade so Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva

dňa 27.02.2018 / utorok/ o 18:30 hod.

riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva do zasadačky Obecného úradu v Horných Zahoranoch.

Program:

 • Informácia o činnosti ObÚ
 • Plnenie uznesení r. 2017
 • Plán činnosti OZ na r. 2018
 • Vyhodnotenie činnosti PO, PHSR, plány na rok 2018
 • Rôzne, diskusia
 • Schválenie uznesenia

 

Ing. Zuzana Vysokaiová v.r.

starostka obce

 

 

Obnova zvonice z dotácie MK SR

Obec Horné Zahorany získala v roku 2017 finančnú dotáciu od Ministerstva kultúry SR vo výške 5.000,- eur na obnovu interiéru Zvonice NKP č. 956/1. Z poskytnutých zdrojov a súčasne aj z vkladu obce sa vo zvonici vymenili nové podlahy, natreli sa drevené nosné a nenosné prvky, z časti sa odstránili interiérové omietky a osadili sa kovové mreže na najvyššom poschodí zvonice. Celková suma obnovy bola 5.644,98 Eur.

Zvonica z roku 1790 je dominantou obce. Hlavným cieľom projektu bolo zveľadenie interiéru národnej kultúrnej pamiatky a zaistenie bezpečnosti pohybu vo zvonici. Ďalším cieľom bolo sprístupnenie NKP občanom ako aj širokej verejnosti, keďže je zvonica niekoľko rokov zamknutá kvôli poškodeným podlahám. Sprístupnenie zvonice bude pre verejnosť v jarných mesiacoch tohto roku.

Obci sa podarilo opraviť exteriér zvonice v roku 2014 taktiež z poskytnutej dotácie MK SR.

Za poskytnutú dotáciu srdečne ďakujeme.

clanokMK

 

 

Pozvánka OZ

 

Pozvánka

Starostka obce v súlade so Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva

dňa 13.12.2017 / streda/ o 18:00 hod.

riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva do zasadačky Obecného úradu v Horných Zahoranoch.

Program:

 • Plnenie uznesení
 • Rozpočet r. 2018,2019,2020
 • Rôzne, diskusia
 • Schválenie uznesenia

 

Ing. Zuzana Vysokaiová v.r.

starostka obce

 

Pozvanka

Pozvánka

Starostka obce v súlade so Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva

dňa 27.11.2017 / pondelok/ o 18:00 hod.

riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva do zasadačky Obecného úradu v Horných Zahoranoch.

Program:

 • Informácia o činnosti ObÚ
 • Plnenie uznesení
 • Návrh rozpočtu r. 2018,2019,2020
 • Správa hospodárenia za III. Q 2017
 • Kontrolná činnosť
 • Rôzne, diskusia
 • Schválenie uznesenia

 

Ing. Zuzana Vysokaiová v.r.

starostka obce

 

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Výzva_-_Spoločenský_dom_Horné_Zahorany (1)

Pozvánka

Hudba_spaja_generácie

Pozvánka na zasadnutie OZ

 

Starostka obce v súlade so Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva

dňa 12.09.2017 / utorok/ o 18:30 hod.

riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva do zasadačky Obecného úradu v Horných Zahoranoch.

Program:

 • Informácia o činnosti ObÚ
 • Plnenie uznesení
 • Príprava akcie „Hudba spája generácie“
 • Správa hospodárenia za II. Q 2017
 • Rôzne, diskusia
 • Schválenie uznesenia

 

Ing. Zuzana Vysokaiová v.r.

starostka obce

Výzva na predkladanie cenových ponúk

V Ý Z V A

na predkladanie ponúk bez využitia elektronického trhoviska podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov uskutočnenie stavebných prác s názvom „Obnova interiéru Zvonice NKP č. 956/1“

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov: Obec Horné Zahorany, Horné Zahorany 78, 980 26 Lukovištia, ocu.hornezahorany@centrum.sk , 047/5690112, 0911744 431
 2. Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vysokaiová. Miesto dodania predmetu zákazky: Horné Zahorany č.65 – Zvonica NKP
 3. Typ zmluvy: Zmluva o dielo
 4. Komplexnosť dodávky: obnova schodov a schodísk, obnova povrchov v interiéri, obnova zvislých a vodorovných nenosných konštrukcií, vrátane drevených a kovových konštrukcií, lešenie – prenájom, rozsah prác sa určí na základe cenovej ponuky.
 5. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: október – november 2017
 6. Stručný opis zákazky: obnova schodov a schodísk, obnova povrchov v interiéri, obnova zvislých a vodorovných nenosných konštrukcií, vrátane drevených a kovových konštrukcií, lešenie – prenájom.
 7. Hodnota zákazky: 5600 eur.
 8. Podmienky účasti: predloženie cenovej ponuky a požadovaných príloh Lehota na predkladanie ponúk: 12.09.2017 do 16:00 hod.
 9. Podmienky otvárania ponúk: verejné, zasadnutie OZ Horné Zahorany 12.09.2017
 10. Podmienky financovania: fakturácia po realizácii a odovzdaní stavby.
 11. Kritériá na hodnotenie ponúk: cena, predloženie odbornosti a referencií.
 12. Ďalšie informácie: materiál, ktorý bude použitý na stavbe musí byť schválený pracovníkmi príslušným krajským pamiatkovým úradom, prítomnosť stavebného dozoru aj zo strany obce.
 13. Bližšie informácie v prípade záujmu zapojiť sa do cenovej súťaže získate na t.č. 047/5690112, 0911744 431, osobne na obecnom úrade počas úradných hodín alebo emailom: ocu.hornezahorany@centrum.sk