Pozvánka na zasadnutie OZ

 

Pozvánka

 

 

Starostka  obce v súlade so Zákonom   č . 369/ 1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva

                         dňa  31.05.2016   / t.j. utorok/  o 18,30 hod.                                                             

riadne zasadanie  obecného zastupiteľstva do zasadačky obecného úradu v Horných Zahoranoch.

Program:

Program:

 1. Informácia o činnosti OcÚ
 2. Plnenie uznesení
 3. Hospodárenie obce za I.Q.2016
 4. Kontrolná činnosť
 5. Príprava Dňa obce
 6. Rôzne, Diskusia
 7. Schválenie uznesenia

 

Ing. Zuzana Vysokaiová  v.r.

starostka obce

 

Deň Zeme

Obec Horné Zahorany pozýva všetkých občanov a občianky obce, ktorým nie je ľahostajné životné prostredie v našej obci a jej okolí na dobrovoľnícku akciu pri príležitosti Dňa Zeme, ktorá sa uskutoční

 dňa 23. apríla 2016 (sobota).

Zraz je od 8:00 do 08:30 hod pred OcÚ.

Zoberte  si vhodnú obuv, reflexnú vestu, rukavice. Vrecia zabezpečí obecný úrad. Každý účastník akcie je pozvaný na guľáš.

ZV

Zmena úradných hodín

S účinnosťou od 15.02.2016  sa menia úradné hodiny nasledovne:

Pondelok    08:00-14:00 hod.

Utorok         08:00-14:00 hod.

Streda          12:30- 16:30 hod.

Piatok          08:00-12:00 hod.

Z. Vysokaiová

Pozvánka na zasadnutie OZ

Starostka  obce v súlade so Zákonom   č . 369/ 1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva

                         dňa  25.11.2015   / t.j. streda/  o 18,00 hod.                                                            

riadne zasadanie  obecného zastupiteľstva do zasadačky obecného úradu v Horných Zahoranoch.

Program:

 • Informácie o činnosti OcÚ
 • Plnenie uznesení
 • Návrh rozpočtu na rok 2016, 2017 a 2018
 • Správa o hospodárení obce za III. Q 2015
 • Rôzne, diskusia
 • Schválenie uznesenia

 

Ing. Zuzana Vysokaiová  v.r.

starostka obce

 

Informácia pre voliča

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky,
ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť.

Prekážkou práva voliť je

Ÿ zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,

Ÿ výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu,

Ÿ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

III

Právo byť volený

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Prekážkou práva byť volený je

Ÿ výkon trestu odňatia slobody,

Ÿ právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

Ÿ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

Ÿ vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo

Ÿ v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

Ÿ nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,

Ÿ má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.

V

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

 

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne,

najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016) v úradných hodinách obce.

Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej forme tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016),

elektronicky (e-mailom) tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

Ÿ meno a priezvisko,

Ÿ rodné číslo,

Ÿ štátnu príslušnosť,

Ÿ adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

Ÿ korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

Ÿ meno a priezvisko,

Ÿ rodné číslo,

Ÿ štátnu príslušnosť,

Ÿ adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

VI

Voľba poštou

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to

písomne (v listinnej forme) tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.1.2016)

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

elektronicky (e-mailom) tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.1.2016).

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

Ÿ meno a priezvisko,

Ÿ rodné číslo,

Ÿ adresu trvalého pobytu,

Ÿ adresu miesta pobytu v cudzine.

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine

Ÿ obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,

Ÿ hlasovacie lístky,

Ÿ návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU“ vypísanou adresou obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa,

Ÿ poučenie o spôsobe hlasovania.

Po vykonaní hlasovania (podľa poučenia o spôsobe hlasovania) vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú odosiela. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016).

***

Ďalšie informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke

www.minv.sk/?volby-nrsr

 

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Horné Zahorany, na ktorý sa sťahuje prípad hodný osobitného zreteľa

Obec Horné Zahorany na základe Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 23/2015 bod 7 a)  zo dňa 29.09.2015, v súlade s § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať obecný nehnuteľný majetok, a to:

časť parcelu č. KN-C 1767/8, k.ú. Lukovištia, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² na základe osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Budúcim nadobúdateľom predmetnej nehnuteľnosti má byť:

Marián Gašparec, Lukovištia 221, 980 26  Lukovištia

 Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

Obec Horné Zahorany uplatnila prípad hodného osobitného zreteľa na predmetnú nehnuteľnosť z dôvodu, že uvedená časť pozemku je v dlhodobom užívaní žiadateľa a budúceho nadobúdateľa, stará sa oň a zveľaďuje ho. Prístup na uvedenú časť pozemku nie je možný z pozemkov iných vlastníkov.

Kupujúci nie je fyzickou osobou podľa § 9a, ods.6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Zámer predať predmetnú nehnuteľnosť je zverejnený:

 • na úradnej tabuli obce Horné Zahorany odo dňa 09.10.2015,
 • na internetovej stránke hornezahorany.sk odo dňa 09.10.2015

 

Pracovné stretnutie občanov s RRA Hnúšťa

Dňa 06.10.2015 o 17:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu obce uskutoční pracovné stretnutie občanov obce a zástupcov RRA Hnúšte. Cieľom stretnutia je príprava Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Účasť občanov je nutná, pretože ide o určenie smeru rozvoja našej obce, nášho domova. Preto verím, že sa uvedeného stretnutia zúčastní čo najviac občanov.

Z.V.

Pozvánka

Starostka  obce v súlade so Zákonom   č . 369/ 1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva

 dňa  29.09.2015   / t.j. utorok/  o 18,00 hod. riadne zasadanie  obecného zastupiteľstva do zasadačky obecného úradu v Horných Zahoranoch.

Program:

 • Informácie o čínnosti OcÚ
 • Plnenie uznesení
 • Príprava stretnutia dôchodcov a jubilantov obce
 • Kontrolná činnosť za II. Q 2015
 • Rôzne, diskusia
 • Schválenie uznesenia

Ing. Zuzana Vysokaiová  v.r.

starostka obce

 

Oznam o zmene

Vážení občania,

Od 01.09.2015 sa upravujú hodiny pre verejnosť na pošte Lukovištia nasledovne:

07:00 – 08:30 hod.

12:00 – 13:30 hod.

Vysokaiova

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Rimavskej Sobote v súlade  s § 4  písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E   ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)

v územnom obvode okresu Rimavská Sobota  od 12.08.2015 od 12.00 hod. do odvolania

 V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2  písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

z a k a z u j e  najmä:

 • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
 • spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z.             o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

p o v i n n í   najmä:

 • zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
 • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
 • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
 • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:
 1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
 2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
 3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,
 • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier.

 

Riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote

pplk. Ing. Marek Laššák v. r.