Category Archives: Nezaradené

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov a sadzba poplatku za uloženie odpadu

 

Slovensko od júna 2016 zaviedlo do praxe rozšírenú zodpovednosť výrobcov za výrobky balené v papierových, plastových, sklenených či kovových obaloch alebo neobalové výrobky z týchto materiálov, ako sú napr. časopisy, plastový nábytok, okenné sklo.

Nový systém má za cieľ zvýšiť triedenie odpadu, ako aj premietnuť náklady za odpad do ceny výrobkov a motivovať výrobcov ekologickejšiemu riešeniu obalov. Náklady na triedenie týchto druhov obalov tak nesú v plnej miere výrobcovia.

Obce ostali zodpovedné za zmesový komunálny odpad a bioodpad. Zníženie skládkovania a vyššia miera triedenia je preto aj v záujme našej obce.

Poplatok za uloženie odpadu na skládku odpadov sa určuje podľa miery separácie každoročne do 28. februára.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Horné Zahorany za kalendárny rok 2018 je:

14,62 %

Sadzba poplatku pre rok 2019 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemového odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro/t (platná od 01.03.2019 – 28.02.2020) je : 12,- EUR (doteraz 5,17 EUR)

 

Voľby prezidenta SR

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky
a určil deň ich konania na sobotu 16. marca 2019
Voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.

 

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
určil deň konania druhého kola volieb na sobotu 30. marca 2019.

 

 

V súvislosti s uvedeným obec Horné Zahorany oznamuje, že emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie  ako aj na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu je: ocu.hornezahorany@centrum.sk.

 

 

 Ing. Zuzana Vysokaiová

starostka

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ

Pozvánka

Starostka obce v súlade so Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva

dňa 04.12.2018 / utorok/ o 18:30 hod

ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva do zasadačky Obecného úradu v Horných Zahoranoch.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa
 3. Výsledky volieb a zloženie sľubu:                                                                                                                                            a) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení zvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva,                                                                                      b) Zloženie sľubu zvoleného starostu obce                                                                                                                            c) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva                                                                             d) Vystúpenie starostu
 4. Schválenie programu a overovateľov zápisnice

5. Voľba pracovných komisií

 1. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu
 2. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva
 3. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov
 4. Určenie platu starostu obce, odmeňovanie poslancov
 5. Kontrolná činnosť
 6. Rôzne
 7. Záver

 

Ing. Zuzana Vysokaiová v.r.

starostka obce

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy 2018

Zoznam zaregistrovaných kandidatov pre volby do OZ v Horných Za

Zoznam zaregistrovaných kandidatov pre voľby starostu obce Horné Zahorany

Oznámenie

Obec Horné Zahorany, 98026  Horné Zahorany 78

 

O Z N Á M E N I E

o vymenovaní zapisovateľky miestnej volebnej komisie

pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať

10.11.2018

 

 

V zmysle § 169 ods. 6 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach

výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola

 

v y m e n o v a n á

 

dňom 28.8.2018 Eva Mravcová, Horné Zahorany 25, tel. 0908 524 049, za zapisovateľku miestnej volebnej komisie obce Horné Zahorany pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 10.11.2018.

 

 

 

Ing. Zuzana Vysokaiová

starostka obce

Pozvánka

 

Starostka obce v súlade so Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva

dňa 27.06.2018 / streda/ o 18:30 hod.

riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva do zasadačky Obecného úradu v Horných Zahoranoch.

Program:

 • Informácia o činnosti ObÚ
 • Schválenie rozsahu výkonu funkcie starostu pre volebné obdobie 2018-2022
 • Záverečný účet
 • Rôzne, diskusia
 • Schválenie uznesenia

 

Ing. Zuzana Vysokaiová v.r.

starostka obce

 

Stretnutie rodákov obce Horné Zahorany

Horne_Zahorany_-_Stretnutie_rodakov

Deň Zeme

Vážení občania,

Obecné zastupiteľstvo v Horných Zahoranoch Vás pri príležitosti

Dňa Zeme

pozýva na brigádu, ktorá sa uskutoční  v sobotu 28.04.2018 so zrazom o 08:30 hod. pre obecným úradom. Cieľom je vyzbieranie smetí v okolí obce a úprava cintorína.

 

V prípade nepriaznivého počasia sa dátum brigády presunie na iný termín, ktorý včas oznámime.

Občerstvenie je zabezpečené.

 

          Vysokaiová

Pozvánka

Pozvánka

Starostka obce v súlade so Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva

dňa 27.02.2018 / utorok/ o 18:30 hod.

riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva do zasadačky Obecného úradu v Horných Zahoranoch.

Program:

 • Informácia o činnosti ObÚ
 • Plnenie uznesení r. 2017
 • Plán činnosti OZ na r. 2018
 • Vyhodnotenie činnosti PO, PHSR, plány na rok 2018
 • Rôzne, diskusia
 • Schválenie uznesenia

 

Ing. Zuzana Vysokaiová v.r.

starostka obce

 

 

Obnova zvonice z dotácie MK SR

Obec Horné Zahorany získala v roku 2017 finančnú dotáciu od Ministerstva kultúry SR vo výške 5.000,- eur na obnovu interiéru Zvonice NKP č. 956/1. Z poskytnutých zdrojov a súčasne aj z vkladu obce sa vo zvonici vymenili nové podlahy, natreli sa drevené nosné a nenosné prvky, z časti sa odstránili interiérové omietky a osadili sa kovové mreže na najvyššom poschodí zvonice. Celková suma obnovy bola 5.644,98 Eur.

Zvonica z roku 1790 je dominantou obce. Hlavným cieľom projektu bolo zveľadenie interiéru národnej kultúrnej pamiatky a zaistenie bezpečnosti pohybu vo zvonici. Ďalším cieľom bolo sprístupnenie NKP občanom ako aj širokej verejnosti, keďže je zvonica niekoľko rokov zamknutá kvôli poškodeným podlahám. Sprístupnenie zvonice bude pre verejnosť v jarných mesiacoch tohto roku.

Obci sa podarilo opraviť exteriér zvonice v roku 2014 taktiež z poskytnutej dotácie MK SR.

Za poskytnutú dotáciu srdečne ďakujeme.

clanokMK