Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka

Starostka obce v súlade so Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva

Dňa 04.10.2016 / utorok/ o 18:30 hod.

riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva do zasadačky Obecného úradu v Horných Zahoranoch.

Program:

  • Informácia o činnosti ObÚ
  • Plnenie uznesení
  • Príprava podujatia „Stretnutie jubilantov a dôchodcov obce“
  • Návrh VZN o vedení obecnej kroniky
  • Kontrolná činnosť
  • Rôzne, Diskusia
  • Schválenie uznesenia

 

Ing. Zuzana Vysokaiová v.r.

starostka obce