Pozvánka na zasadnutie OZ

Starostka obce v súlade so Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva dňa 03.04.2017 / pondelok/ o 18:30 hod. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva do zasadačky Obecného úradu v Horných Zahoranoch.

Program:

  • Informácia o činnosti ObÚ
  • Plnenie uznesení
  • Voľba hlavného kontrolóra obce
  • Kontrolná činnosť za 4. štvrťrok
  • Informácia o stave projektov
  • Hlavné úlohy a ciele CO
  • Preventívna protipožiarna ochrana
  • Rôzne, diskusia
  • Schválenie uznesenia

zv