Pozvánka na zasadnutie OZ

Starostka obce v súlade so Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva

dňa 27.06.2017 / utorok/ o 18:30 hod.

riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva do zasadačky Obecného úradu v Horných Zahoranoch.

Program:

  • Informácia o činnosti ObÚ
  • Plnenie uznesení
  • Záverečný účet obce 2016
  • Príprava akcie „Hudba spája generácie“
  • Správa hospodárenia za I. Q 2017
  • Rôzne, diskusia
  • Schválenie uznesenia

Ing. Zuzana Vysokaiová v.r.

starostka obce