Výzva na predkladanie cenových ponúk

V Ý Z V A

na predkladanie ponúk bez využitia elektronického trhoviska podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov uskutočnenie stavebných prác s názvom „Obnova interiéru Zvonice NKP č. 956/1“

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov: Obec Horné Zahorany, Horné Zahorany 78, 980 26 Lukovištia, ocu.hornezahorany@centrum.sk , 047/5690112, 0911744 431
 2. Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vysokaiová. Miesto dodania predmetu zákazky: Horné Zahorany č.65 – Zvonica NKP
 3. Typ zmluvy: Zmluva o dielo
 4. Komplexnosť dodávky: obnova schodov a schodísk, obnova povrchov v interiéri, obnova zvislých a vodorovných nenosných konštrukcií, vrátane drevených a kovových konštrukcií, lešenie – prenájom, rozsah prác sa určí na základe cenovej ponuky.
 5. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: október – november 2017
 6. Stručný opis zákazky: obnova schodov a schodísk, obnova povrchov v interiéri, obnova zvislých a vodorovných nenosných konštrukcií, vrátane drevených a kovových konštrukcií, lešenie – prenájom.
 7. Hodnota zákazky: 5600 eur.
 8. Podmienky účasti: predloženie cenovej ponuky a požadovaných príloh Lehota na predkladanie ponúk: 12.09.2017 do 16:00 hod.
 9. Podmienky otvárania ponúk: verejné, zasadnutie OZ Horné Zahorany 12.09.2017
 10. Podmienky financovania: fakturácia po realizácii a odovzdaní stavby.
 11. Kritériá na hodnotenie ponúk: cena, predloženie odbornosti a referencií.
 12. Ďalšie informácie: materiál, ktorý bude použitý na stavbe musí byť schválený pracovníkmi príslušným krajským pamiatkovým úradom, prítomnosť stavebného dozoru aj zo strany obce.
 13. Bližšie informácie v prípade záujmu zapojiť sa do cenovej súťaže získate na t.č. 047/5690112, 0911744 431, osobne na obecnom úrade počas úradných hodín alebo emailom: ocu.hornezahorany@centrum.sk