Pozvanka

Pozvánka

Starostka obce v súlade so Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva

dňa 27.11.2017 / pondelok/ o 18:00 hod.

riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva do zasadačky Obecného úradu v Horných Zahoranoch.

Program:

  • Informácia o činnosti ObÚ
  • Plnenie uznesení
  • Návrh rozpočtu r. 2018,2019,2020
  • Správa hospodárenia za III. Q 2017
  • Kontrolná činnosť
  • Rôzne, diskusia
  • Schválenie uznesenia

 

Ing. Zuzana Vysokaiová v.r.

starostka obce