Pozvánka

Pozvánka

Starostka obce v súlade so Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva

dňa 27.02.2018 / utorok/ o 18:30 hod.

riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva do zasadačky Obecného úradu v Horných Zahoranoch.

Program:

  • Informácia o činnosti ObÚ
  • Plnenie uznesení r. 2017
  • Plán činnosti OZ na r. 2018
  • Vyhodnotenie činnosti PO, PHSR, plány na rok 2018
  • Rôzne, diskusia
  • Schválenie uznesenia

 

Ing. Zuzana Vysokaiová v.r.

starostka obce