Oznámenie

Obec Horné Zahorany, 98026  Horné Zahorany 78

 

O Z N Á M E N I E

o vymenovaní zapisovateľky miestnej volebnej komisie

pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať

10.11.2018

 

 

V zmysle § 169 ods. 6 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach

výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola

 

v y m e n o v a n á

 

dňom 28.8.2018 Eva Mravcová, Horné Zahorany 25, tel. 0908 524 049, za zapisovateľku miestnej volebnej komisie obce Horné Zahorany pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 10.11.2018.

 

 

 

Ing. Zuzana Vysokaiová

starostka obce