Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ

Pozvánka

Starostka obce v súlade so Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva

dňa 04.12.2018 / utorok/ o 18:30 hod

ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva do zasadačky Obecného úradu v Horných Zahoranoch.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa
 3. Výsledky volieb a zloženie sľubu:                                                                                                                                            a) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení zvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva,                                                                                      b) Zloženie sľubu zvoleného starostu obce                                                                                                                            c) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva                                                                             d) Vystúpenie starostu
 4. Schválenie programu a overovateľov zápisnice

5. Voľba pracovných komisií

 1. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu
 2. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva
 3. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov
 4. Určenie platu starostu obce, odmeňovanie poslancov
 5. Kontrolná činnosť
 6. Rôzne
 7. Záver

 

Ing. Zuzana Vysokaiová v.r.

starostka obce