Pozvánka OZ

 

Pozvánka

Starostka obce v súlade so Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva

dňa 13.12.2017 / streda/ o 18:00 hod.

riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva do zasadačky Obecného úradu v Horných Zahoranoch.

Program:

 • Plnenie uznesení
 • Rozpočet r. 2018,2019,2020
 • Rôzne, diskusia
 • Schválenie uznesenia

 

Ing. Zuzana Vysokaiová v.r.

starostka obce

 

Pozvanka

Pozvánka

Starostka obce v súlade so Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva

dňa 27.11.2017 / pondelok/ o 18:00 hod.

riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva do zasadačky Obecného úradu v Horných Zahoranoch.

Program:

 • Informácia o činnosti ObÚ
 • Plnenie uznesení
 • Návrh rozpočtu r. 2018,2019,2020
 • Správa hospodárenia za III. Q 2017
 • Kontrolná činnosť
 • Rôzne, diskusia
 • Schválenie uznesenia

 

Ing. Zuzana Vysokaiová v.r.

starostka obce

 

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Výzva_-_Spoločenský_dom_Horné_Zahorany (1)

Pozvánka

Hudba_spaja_generácie

Pozvánka na zasadnutie OZ

 

Starostka obce v súlade so Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva

dňa 12.09.2017 / utorok/ o 18:30 hod.

riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva do zasadačky Obecného úradu v Horných Zahoranoch.

Program:

 • Informácia o činnosti ObÚ
 • Plnenie uznesení
 • Príprava akcie „Hudba spája generácie“
 • Správa hospodárenia za II. Q 2017
 • Rôzne, diskusia
 • Schválenie uznesenia

 

Ing. Zuzana Vysokaiová v.r.

starostka obce

Výzva na predkladanie cenových ponúk

V Ý Z V A

na predkladanie ponúk bez využitia elektronického trhoviska podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov uskutočnenie stavebných prác s názvom „Obnova interiéru Zvonice NKP č. 956/1“

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov: Obec Horné Zahorany, Horné Zahorany 78, 980 26 Lukovištia, ocu.hornezahorany@centrum.sk , 047/5690112, 0911744 431
 2. Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vysokaiová. Miesto dodania predmetu zákazky: Horné Zahorany č.65 – Zvonica NKP
 3. Typ zmluvy: Zmluva o dielo
 4. Komplexnosť dodávky: obnova schodov a schodísk, obnova povrchov v interiéri, obnova zvislých a vodorovných nenosných konštrukcií, vrátane drevených a kovových konštrukcií, lešenie – prenájom, rozsah prác sa určí na základe cenovej ponuky.
 5. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: október – november 2017
 6. Stručný opis zákazky: obnova schodov a schodísk, obnova povrchov v interiéri, obnova zvislých a vodorovných nenosných konštrukcií, vrátane drevených a kovových konštrukcií, lešenie – prenájom.
 7. Hodnota zákazky: 5600 eur.
 8. Podmienky účasti: predloženie cenovej ponuky a požadovaných príloh Lehota na predkladanie ponúk: 12.09.2017 do 16:00 hod.
 9. Podmienky otvárania ponúk: verejné, zasadnutie OZ Horné Zahorany 12.09.2017
 10. Podmienky financovania: fakturácia po realizácii a odovzdaní stavby.
 11. Kritériá na hodnotenie ponúk: cena, predloženie odbornosti a referencií.
 12. Ďalšie informácie: materiál, ktorý bude použitý na stavbe musí byť schválený pracovníkmi príslušným krajským pamiatkovým úradom, prítomnosť stavebného dozoru aj zo strany obce.
 13. Bližšie informácie v prípade záujmu zapojiť sa do cenovej súťaže získate na t.č. 047/5690112, 0911744 431, osobne na obecnom úrade počas úradných hodín alebo emailom: ocu.hornezahorany@centrum.sk

Informácie pre voliča – Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Info pre voliča VUC2017

Pozvánka na zasadnutie OZ

Starostka obce v súlade so Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva

dňa 27.06.2017 / utorok/ o 18:30 hod.

riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva do zasadačky Obecného úradu v Horných Zahoranoch.

Program:

 • Informácia o činnosti ObÚ
 • Plnenie uznesení
 • Záverečný účet obce 2016
 • Príprava akcie „Hudba spája generácie“
 • Správa hospodárenia za I. Q 2017
 • Rôzne, diskusia
 • Schválenie uznesenia

Ing. Zuzana Vysokaiová v.r.

starostka obce

 

Pozvánka na zasadnutie OZ

Starostka obce v súlade so Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva dňa 03.04.2017 / pondelok/ o 18:30 hod. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva do zasadačky Obecného úradu v Horných Zahoranoch.

Program:

 • Informácia o činnosti ObÚ
 • Plnenie uznesení
 • Voľba hlavného kontrolóra obce
 • Kontrolná činnosť za 4. štvrťrok
 • Informácia o stave projektov
 • Hlavné úlohy a ciele CO
 • Preventívna protipožiarna ochrana
 • Rôzne, diskusia
 • Schválenie uznesenia

zv

Výkup papiera

VÝKUP PAPIERA – 24. marca 2017 o 8:00 hod.

 Zbierajú sa noviny, časopisy, knihy bez textilnej väzby, kartóny. Je potrebné, aby bol zber zviazaný! Ak máte viac ako 200 kg, prídeme priamo k Vám domov!

5 kg = toaletný papier

1 kg = hygienické vreckovky

10 kg = papierové utierky

 VÝKUP JEDLÝCH RASTLINNÝCH OLEJOV A TUKOV        

Rozširujeme zber separovaného odpadu aj o zber a výkup použitých  jedlých rastlinných  olejov a tukov.

1ks  PET flaša (1,5l až 2l) = 1ks rolka toaletného papiera

1ks  PET flaša (1,5l až 2l) = 3ks hygienické vreckovky

KDE?   Obec Horné Zahorany – mobilný zber po obci

V prípade záujmu kontaktovať:  p. Tergácz  – 0902 980 998